Location Map

 

Connectivity
A single bus travel from any point from Kathmandu, Bhaktapur, Lalitpur, Banepa and Dhulikhel
Gopi Krishna Stop or Om Hospital Stop (4-5 minute walk)

Naya Baneshwor
Anamnagar
Putali Sadak
Juddha Sadak
Ason / Jamal / Naxal

Safa Tempo / Nepal Yatayat
Kapan
Minibus via Chabahil Ganesh Sthan